Stadsschuur 1 te Middelburg  |  Routebeschrijving
A A

Privacy reglement

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Huisartsenpraktijk De Getijdenmolen volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl

Om er op toe te zien dat wij, Huisartsenpraktijk De Getijdenmolen, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

  1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
   1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
   2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
   3. Doeleinden zijn:
    • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
    • gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.
    • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem, bijvoorbeeld RNH.
    • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.
  2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
   1. Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:
    • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
    • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
    • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
    • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
   2. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
    • verwerking geschiedt door de medewerkers van Huisartsenpraktijk De Getijdenmolen voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
    • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
   3. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
    • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
    • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
  3. Organisatie van de informatiebeveiliging
   Huisartsenpraktijk De Getijdenmolen heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

   1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
   2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
   3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden;
  4. Rechten van de patiënt
   1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
   2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (zie modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van maximaal €22,50
   3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie modelbrief B).
   4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (zie modelbrief C).
   5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
   6. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een schriftelijke klacht indienen bij de praktijk;
   7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk De Getijdenmolen treedt in werking op 01-11-2013 en is gepubliceerd op de website.

 

Modelbrief A

Datum

Geachte,

Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wil
ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt.
Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een overzicht van de
gegevens te geven.
Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.

Als u met het oog op de vaststelling van mijn identiteit behoefte heeft aan een
kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, ben ik bereid u
deze te verstrekken.

Hoogachtend,

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

 

Modelbrief B

Datum

Geachte,

Met verwijzing naar artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens,
wil ik graag verbetering/aanvulling/verwijdering/afscherming van mijn
gegevens ¹.
Ik wens de volgende aanpassingen in mijn gegevens.


Ik verzoek u mij binnen vier weken schriftelijk te berichten of dan wel in hoeverre
u aan mijn verzoek voldoet. Als u aan mijn verzoek hebt voldaan, dient u zo spoedig
mogelijk de aanpassingen door te geven aan derden aan wie u mijn gegevens hebt
verstrekt.
Als u met het oog op de vaststelling van mijn identiteit behoefte heeft aan een
kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, ben ik bereid u
deze te verstrekken.

Hoogachtend,

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

¹ U kunt om verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming vragen. Geef duidelijk aan wat u wenst.

 

Modelbrief C

Datum

Geachte,

Met verwijzing naar artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens,
maak ik bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens in mijn dossier. Aan dit bezwaar liggen de volgende bijzondere
persoonlijke omstandigheden ten grondslag.

Ik verzoek u de verwerking te beëindigen .

Hoogachtend,

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

Actueel

05/01

Patiëntenportaal
Om de bereikbaarheid van de praktijk te vergroten, kunt u sinds 1 januari gebruik maken van het patiëntenportaal. Via d...

Lees meer
01/01

Overname praktijk
Per 1 januari 2018 hebben dokter de Vries en dokter Prins de praktijk overgedragen aan dokter van Vijven. Hij zal de pra...

Lees meer
Archief